Eettiset periaatteet

1. Johdanto  

Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen toiminta, arvon luominen sekä oppiminen ja uudistuminen, ja niissä otetaan huomioon liiketoimintamme vastuullisen johtamisen periaatteet sekä toimintamaiden lainsäädäntö. Nämä periaatteet koskevat yrityksen jokaista työntekijää.

2. Eettiset periaatteet

Toimintamme perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä.
  • Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia.
  • Noudatamme kaikissa toimissamme tiukkoja eettisiä periaatteita.
  • Kunnioitamme ympäristöä.
  • Sitoudumme tarjoamaan työntekijöillemme turvallisen, terveellisen ja oikeudenmukaisen työympäristön.
  • Olemme vastuullisia yrityskansalaisia.
  • Vältämme eturistiriitoja.
  • Suojaamme Ahlstromin aineellista ja aineetonta omaisuutta, johon sisältyvät myös luottamukselliset tiedot ja yhtiön nimi.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä

Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

Noudatamme Ahlstromin sisäisiä käytäntöjä ja toimintatapoja ja pyydämme ohjeita aina, jos olemme niistä epävarmoja.

Emme toimi sellaisten kilpailijoiden tai muiden yritysten kanssa, jotka voivat vahingoittaa asiakkaidemme etuja.

Tuomitsemme kaiken korruption liiketoiminnassa ja kieltäydymme osallistumasta viranomaisten tai kenenkään muunkaan lahjontaan.

Lisätietoja aiheesta on Ahlstromin lakien ja säädösten noudattamisen ohjelmassa (Compliance Program).

2. 2. Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia

Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioituksella ja annamme heille tasavertaiset henkilökohtaisen kasvun ja ammatillisen kehityksen mahdollisuudet sukupuoleen, ikään, rotuun, etniseen taustaan, lääketieteellisiin haittoihin, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, poliittiseen kantaan, perhetilanteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen katsomatta ja riippumatta siitä, mikä asema heillä yrityksessä on.

Tuemme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusoikeuksien julistusta, OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä YK:n Global Compact -aloitetta, joka kattaa ihmisoikeudet, työn ja ympäristön sekä korruption vastustuksen.

Näin sitoudumme poistamaan lapsityön ja pakkotyön koko toimitusketjustamme ja tunnustamaan työntekijöidemme järjestäytymisvapauden ja oikeuden työehtosopimusten solmimiseen.

2.3. Noudatamme kaikissa toimissamme tiukkoja eettisiä periaatteita

Harjoitamme liiketoimintaamme vakaalla ammattitaidolla ja rehellisyydellä tiukkojen moraalisten ja eettisten säännöstöjen sekä lakien mukaan.

Pidämme lupauksemme ja huolehdimme työntekijöistämme sekä niistä ihmisistä ja yrityksistä, joiden kanssa toimimme.

Kehitämme oikeudenmukaisia, vastuullisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä kumppanuussuhteita.

Ylläpidämme oikeellisia ja täydellisiä sisäisiä rekistereitä ja toimitamme tarkkoja ja läpinäkyviä ulkoisia raportteja.

Tämä on tärkeä tekijä yleisessä pyrkimyksessämme saavuttaa erinomainen taso kaikessa toiminnassamme ja toimittaa asiakkaillemme aina parasta mahdollista palvelua.

2.4. Kunnioitamme ympäristöä

Pidämme toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä, noudatamme vastuullisia hankintatapoja ja käytämme kaikkia resursseja niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme ylittämään sen vaatimukset.

Emme pyri millään tavoin estämään ympäristötarkastuksia tai -valvontaa, ja raportoimme ympäristöasioidemme hoidosta avoimesti ja rehellisesti.

Rajoitamme maaperään, veteen ja ilmaan kohdistuvat päästöt sallituille tasoille ja pienennämme tuotteidemme koko käyttöiän ympäristövaikutusta.

Toimimme näin, koska uskomme, että olemme vastuussa maapallon resurssien kestävästä hallinnasta tulevien sukupolvien puolesta.

2.5. Sitoudumme luomaan työntekijöillemme turvallisen, terveellisen ja oikeudenmukaisen työympäristön

Otamme vastuun omasta ja työtovereidemme turvallisuudesta ja noudatamme yhtiön turvallisuusohjeita kaikissa toimintamaissa.

Saamme tarpeellisen turvallisuusperehdytyksen työhön tullessamme ja puutumme asiaan, jos joku toinen on vaarassa tai rikkoo turvallisuusohjeita.

Noudatamme työsuojeluohjeita ja ylitämme niiden vaatimukset, kun se on tarkoituksenmukaista.

Raportoimme läheltä piti -tilanteista ja jaamme parhaat käytännöt proaktiivisesti kaikkialle yhtiössä.

Haluamme rohkaista ylläpitämään tervettä tasapainoa työn ja henkilökohtaisen elämän välillä, emmekä hyväksy työpaikalla mitään fyysisen, seksuaalisen tai henkisen hyväksikäytön, pelottelun tai ahdistelun muotoa.

2.6. Olemme vastuullisia yrityskansalaisia

Välitämme yhteisöstämme ja toimimme vastuullisina naapureina.

Kunnioitamme paikallisten ihmisten ja yhteiskuntien kulttuureja, tapoja ja arvoja kaikissa toimintamaissamme.

Vaikutamme myönteisesti paikallisyhteisön yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja rajaamme toimintamme mahdolliset kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieniksi.

Kuuntelemme paikallisia toimijoita ja otamme heidän näkökantansa huomioon.

Rohkaisemme omia työntekijöitämme ottamaan aktiivisen roolin omissa asuinympäristöissään.

2.7. Vältämme eturistiriitoja

Huolehdimme siitä, etteivät henkilökohtaiset seikat ja suhteet vaikuta tapaan, jolla hoidamme Ahlstromin liiketoimintaa.

Varmistamme, että yhtiö maksaa kaikki liikematka- ja majoituskulumme ja että emme anna tai ota vastaan merkittävämpiä lahjoja, huvituksia tai vieraanvaraisuutta kuin pidetään normaalina. Ilmoitamme linjaesimiehelle kaikista seikoista, joiden voidaan katsoa muodostavan työssämme eturistiriidan.

Emme käytä työhön liittyvää asemaamme edistämään henkilökohtaisia tai taloudellisia etujamme.

2.8. Suojaamme Ahlstromin aineellista ja aineetonta omaisuutta, johon sisältyvät myös luottamukselliset tiedot ja yhtiön nimi

Käytämme Ahlstromin omaisuutta vain yhtiön liiketoiminnan tarkoituksiin ja käsittelemme käyttöomaisuutta, kuten ajoneuvoja ja laitteita, huolella ja kunnioittaen sekä ilmoitamme mahdollisista varkauksista ja väärinkäytöksistä.

Pidämme huolta toimitilojen fyysisestä turvallisuudesta ja varmistamme, että kaikilla vierailijoilla on asianmukaiset luvat.

Suojaamme yhtiön luottamuksellisia ja yksinoikeudellisia tietoja ja luovutamme niitä organisaation ulkopuolelle vain, kun salassapitosopimus on tehty ja hyväksytty.

Sovellamme kaikkia järkeviä tietokonejärjestelmän suojaamisen keinoja ja varmistamme, että salasanat ovat turvallisia ja ajan tasalla.

Olemme aina tietoisia siitä, että Ahlstromin aineellinen ja aineeton omaisuus kuuluu yhtiölle, ei yksilöille riippumatta siitä, mikä yksilöiden asema yhtiössä on.

Yhtiön aineettoman omaisuuden suojaamisesta on lisätietoja Ahlstromin aineetonta omaisuutta koskevissa ohjeissa, jotka sisältävät myös ohjeet kolmansien osapuolten aineettoman omaisuuden kunnioittamisesta.

3. Eettiseen toimintaan liittyvistä seikoista ilmoittaminen

Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme ja muiden sidosryhmiemme jäsenet tuntevat voivansa vapaasti ilmoittaa kaikista seikoista, jotka liittyvät mahdolliseen näiden eettisten ohjeiden vastaiseen toimintaan. Tällaista toimintaa voivat olla esimerkiksi epäillyt epäkohdat kirjanpidossa tai tilinpäätösraportoinnissa, mahdolliset eturistiriidat tai laittomat teot sekä ympäristöön tai ihmisoikeuksiin liittyvät ongelmat.

Työntekijät voivat ilmoittaa havainnoistaan omalle esimiehelleen, muulle johdon jäsenelle, henkilöstöhallintoon tai lakiasiainosastolle. Jos haluat pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttäsi ei paljasteta, jollei se ole asian tutkimisen kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Työntekijät ja ulkoisten sidosryhmien jäsenet voivat lähettää sähköpostia tätä tarkoitusta varten luotuun luottamukselliseen sähköpostiosoitteeseen codeviolation@ahlstrom.com. Tähän osoitteeseen lähetettyjä sähköpostiviestejä voi lukea vain hallinto- ja lakiasioista vastaava johtaja.

Nämä eettiset ohjeet ovat osa Ahlstromin lakien ja säädösten noudattamisen ohjelmaa, ja niitä valvoo hallinto- ja lakiasioista vastaava johtaja.   

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu