Käyttöehdot

Ahlstrom www-sivujen käyttöehdot

Oikeudellinen tiedote

Avaamalla Ahlstromin www-sivut www.ahlstrom.com sitoudutte noudattamaan seuraavia www-sivujen käyttöehtoja. Lukekaa huolellisesti läpi käyttöehdot ennen kuin käytätte näitä www-sivuja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy kakkia alla mainittuja käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen sisältö on Ahlstrom Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Ahlstrom”) omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Ahlstrom”, Ahlstromin logo ja Ahlstromin valmistamien tuotteiden nimet ovat Ahlstromin vakiintuneita tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Näiden sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, muokkaaminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Ahlstromin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Näiden sivujen osittainen tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten on kuitenkin sallittua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Lehdistötiedotteita ja muuta julkista aineistoa saa käyttää, mikäli tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslauseke

Ahlstrom www-sivut ovat käytettävissä ”sellaisena kuin ne ovat”. Ahlstrom ei vastaa eikä anna takuita sivujen sisältämän informaation täydellisyydestä, virheettömyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, toimivuudesta tai oikeellisuudesta tai muusta sivustoihin liittyvästä seikasta. Ahlstrom käy huolellisesti läpi kaiken www-sivuilla julkaisemansa materiaalin, mutta materiaali saattaa sisältää virheitä. Ahlstrom pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia ja päivityksiä ja/tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen. Ahlstrom ei takaa sitä, että sen www-sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Ahlstrom ei missään tilanteessa vastaa näiden sivujen käytöstä, käytön yrityksestä tai sen keskeytymisen tai viivytyksestä, toimimattomuudesta, sisällöstä, ongelmasta tai sivuihin liittyvistä virheistä, viruksista tai muista ongelmista johtuvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä tai muista vahingoista tai kuluista.

Tietyt oikeusjärjestelmät eivät tunnusta tiettyjä vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslausekkeita. Näissä tilanteissa Ahlstromin vastuu on rajattu kussakin tilanteessa soveltuvan lain pakottavien säännösten sallimaan maksimitasoon saakka.

Tiedon ja aineiston toimittaminen

Lähettämällä tietoa tai aineistoa Ahlstromin www-sivuille sitoudutte seuraaviin ehtoihin: (i) lähetetty tieto tai aineisto ei ole salassa pidettävää ja Ahlstromilla on oikeus julkaista se; (ii) vakuutatte, että lähetetty tieto tai aineisto on julkaisukelpoista eikä se sisällä mitään laitonta tai julkaisukelvotonta; (iii) olette ennen tiedon tai aineiston lähettämistä suorittanut tarpeelliset toimenpiteet varmistaaksenne, ettei lähetetty tieto tai aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja; (iv) vapautatte Ahlstromin vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Ahlstromille teidän Ahlstromille lähettämän tiedon tai aineiston johdosta; (v) omistatte lähettämänne tiedon tai aineiston ja/tai omaatte ko. tietoon tai aineistoon muun rajoittamattoman oikeuden lähettää ko. tieto tai aineisto Ahlstromille ja Ahlstromilla on oikeus julkaista tieto tai aineisto ja/tai käyttää kyseistä tietoa tai aineistoa omissa tuotteissaan tai prosesseissaan sen aiheuttamatta tai synnyttämättä Ahlstromille mitään vastuita tai velvollisuuksia korvauksen tai palkkion maksamiseen; ja (vi) sitoudutte olemaan esittämättä Ahlstromille mitään lähettämäänne tietoon tai aineistoon liittyviä vaateita.

Linkit

Ahlstrom www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivuille. Ahlstrom ei kontrolloi kolmansien osapuolten www-sivujen sisältöä eikä näin ollen vastaa mistään kolmansien osapuolten www-sivuilla olevasta aineistosta.

Tietosuojakäytäntö

Avaamalla Ahlstromin www-sivut www.ahlstrom.com hyväksytte alla olevan tietosuojakäytännön. Pyydämme teitä lukemaan alla olevan tietosuojakäytännön huolellisesti ennen kun käytätte Ahlstromin www-sivuja. Sivujen käyttö ei ole sallittua mikäli ette hyväksy alla olevaa tietosuojakäytäntöä.

Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu 29.3.2010 ja on voimassa mainitusta päivästä lukien.

Ahlstrom sitoutuu suojaamaan henkilötietojasi voimassa olevien säännösten ja periaatteiden mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö sisältää selostuksen niistä menetelmistä, jotka Ahlstrom ylläpitää www-sivujensa kautta keräämiensä tietojen suojaamiseksi. 

Muut kun henkilötiedot

Kaikkea aktiviteettia Alstromin www-sivuilla seurataan ja IP osoitteesi kirjataan lokiin. Lokin tarkoituksena on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä ja -tavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä sivujen osien käytöstä tai käyttämättömyydestä. Kerättyjä muuta tietoja kun henkilötietoa käytetään Ahlstromin www-sivujen kehittämiseen. 

Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja kuten nimeä, osoitetta, syntymäaikaa, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, ammattinimekettä tms. (jäljempänä ”Henkilötieto”).

Henkilötiedot

Ahlstrom kerää ainoastaan Henkilötietoja, jotka käyttäjä itse vapaaehtoisesti toimittaa Ahlstromille Ahlstrom www-sivujen kautta. Ahlstrom ei kerää Henkilötietoja käyttäjän tietämättä.    

Henkilötietojen käyttö

Ellei näillä www-sivuilla olevilla tietosuojaselosteissa muuta mainita tai ellei Ahlstrom nimenomaisesti ilmoita käyttäjälle erikseen ennen käyttäjän Henkilötietojen toimittamista, käyttäjän toimittamia Henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin: (i) käyttäjän esittämiin kysymyksiin tai kommentteihin vastaamiseen, (ii) käyttäjän käyttötapojen ja -tarpeiden ymmärtämiseen, (iii) Ahlstromin tuotteiden, palvelujen ja www-sivujen parantamiseen, (iv) käyttäjälle tärkeiden asioiden tiedottamiseen, (v) yhteydenottoja varten selvittääkseen käyttäjän halukkuutta ja/tai mahdollisuutta osallistua tiettyihin tapahtumiin tai tilaisuuksiin.

Yllä olevien asioiden hoitamiseen tai asiakkaan/käyttäjän toiveiden täyttämiseksi, ja mikäli sovellettavasta laista ei muuta johdu, Henkilötietoja saatetaan joutua siirtämään Ahlstromin konsernin sisäisesti tai kolmansille tahoille maihin, joissa henkilötietojen suojaamista koskeva lainsäädäntö ei välttämättä täytä EU:n asettamia vaatimuksia. Tällaisessa tilanteessa Henkilötiedon vastaanottajaa edellytetään sitoutuvan huolehtimaan Henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käyttämään Henkilötietoja ainoastaan sovittuun ja asiakkaan/käyttäjän edun mukaisiin tarkoituksiin.    

Henkilötietojen luovuttaminen sivullisille

Ellei tässä tietosuojakäytännössä muuta nimenomaisesti mainita tai sovellettavasta laista muuta johdu, Ahlstrom ei luovuta Henkilötietoja muille kuin Ahlstrom konserniin kuuluville tahoille ja edustajilleen. Ahlstrom ei missään tapauksessa vuokraa tai myy Henkilötietoja kolmansille tahoille. 

Teknisten tai käytännöllisten Henkilötietojen prosessointiin liittyvistä seikoista johtuen Henkilötietoja saatetaan säilyttää ja niitä voidaan käsitellä Ahlstromin alihankkijoiden palvelimilla. Tällaisissa tilanteissa mainitut alihankkijat ovat sitoutuneet Ahlstromin soveltamiin tietojen käsittelyä koskeviin standardeihin. Ahlstrom voi antaa hyvämaineisille kolmansille osapuolille tilastollisia yhteenvetoja Ahlstromin asiakkaista, myynnistä, tietoliikennekäyttäytymisestä ym. vastaavanlaisista tiedoista, jotka eivät kuitenkaan sisällä Henkilötietoja.      

Evästeet (Cookies)

Ahlstrom www-sivujen käyttömukavuuden parantamiseksi Ahlstrom voi käyttää evästeitä muiden kuin Henkilötietojen keräämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka siirtyy www-sivuilta käyttäjän tietokoneelle kun käyttäjä avaa www-sivun. Ahlstrom voi käyttää tätä toimintoa tutkiakseen www-sivujensa käyttötapoja, mutta tähän ei liity käyttäjän Henkilötietojen keräämistä. Evästeiden käyttö www-sivuilla on nykyään hyvin tavallista.

Jos ette kuitenkaan halua vastaanottaa evästeitä, tai haluatte tiedon niiden siirtymisestä tietokoneellenne, tarkistakaa mikäli selainohjelmanne mahdollistaa evästetoiminnon poiskytkemisen. Huomioikaa kuitenkin, että evästetoiminnon poiskytkeminen saattaa rajoittaa näiden www-sivujen käytettävyyttä.  

Yhteydenotto Ahlstromiin

Teillä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Ahlstromiin tarkistaaksenne Henkilötietojenne oikeellisuuden. Ahlstrom muokkaa tai hävittää pyynnöstänne kaikki puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet teitä koskevat Henkilötiedot. Jos haluatte asiassa lisätietoja pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Ahlstromiin sähköpostitse osoitteeseen corporate.communications@ahlstrom.com.

Ahlstrom pyrkii jatkuvasti kehittämään www-sivujaan ja siksi myös tätä tietosuojakäytäntöä saatetaan aika ajoin päivittää vastaamaan kulloinkin vallitsevia tilanteita. Ahlstrom pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Mahdolliset muut kysymykset ja palaute Ahlstromin toiminnasta www-sivujen ylläpitäjänä pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen corporate.communications@ahlstrom.com.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu